Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 520 )

de fuspenfie van alle deze perfonen te veranderen in een dadelyk ontflag van alle hunne functiën; met kennisgeving van deze refolutie aan de commisfie uit het committé van algemeene waakzaamheid,1 den boekhouder Elzevier, en de opgenoemde perfonen; ten einde elk van hun refpedivelyk, te ftrekken tot derzelver informatie en naricht.

In deliberatie gebragt zynde het point, dat aan dc orde van den dag voor heden'gefteld was, namentlyk, de voordragt van het committé van juftitie, om^den burger Keinier WtftemTaiïama, als nu alle de verëischten, waaronder ook deszelfs meerderjarigheid, bezittende, als lid in het committé van juftitie te plaatfen:

Is goedgevonden, overeenkomstig het voorftel, gemelden burger Keinier Willem Tadama, aan te ftellen tot lid in het committé van juftitie; om, gedurende de afwezigheid van den burger Cornelis van Lennep, welke in de Nationale Vergadering zitting heeft, in gemeld committé te fungeren.

En zal extract dezer refolutie, uit de notulen, worden gegeven aan het committé van juftitie en den burger Tadama, om te ftrekken tot derzelver informatie.

Is in de Vergadering, op deszelfs verzoek, verfchenen de burger J. B. van der Meersch, verzoekende nogmaals, dat aan hem een'anderen bataillons krygsraad moge worden toegeftaan; teneinde te oordeelen, of hy, by het vonnis van den compagnies krygsraad, van 30 November 1. 1., bezwaard is, en hem vryheid -gegeven worde, om 'aan het vonnis van den sden December niet te gehoorzamen:

En heeft de Voorzitter, na dit verzoek vooraf in deliberatie gebragt té hebben, gemelden burger het feefluit dezer Vergadering medegedeeld; zynde eene volharding by de refolutie van den óden dezer,"ten opzichte van zyn ingeleverd request, gevallen; hem tevens aanradende, om aan het vonnis van den 3den i'iZQï te gehoorzamen.

Sluiten