Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Sa* )

De Vergadering is geëindigd des namiddags, te» half twee uren, en geadjourneerd tot heden namiddag , ten half vyf uren.

vergadering,

Vrydag, 9 December, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Namiddag, ten half vyf uren.

Voorzitter: h. steenbergen.

Is gelezen request van den burger Matthys Schefenaar, verzoekende, daar hy, als uitgewekene, door deze Vergadering aangefteld is tot effectiven turfdrager, en hy zich in de onmogelykheid bevind van de noodige penningen te kunnen fourneren, zo tot het bekomen van zyn burgerrecht, als anderszins, dat aan hem, even als aan andere uitgewekenen, de benoodigde penningen mogten worden voorgefcheten:

. Na deliberatie, goedgevonden, de commisfie tot de uitgewekenen te qualificeren, om aan den vertooner de benoodigde penningen ter aanvaarding van zynen post, by wyze van voorfchot, van ftads wege, tegen behoorlyk reciel, ter hand te ftellen; mids dat dezelve, de aan hem te fourneren penningen, zo dra hy daartoe in ftaat gefteld zal zyn, zal moeten te rug geven.

En zal extract dezer refolutie, uit de notulen, aan de voormelde commisfie worden gezonden, tot informatie en naricht.

Is gelezen de volgende voordragt van de burgers Baart en De Clercf;

VI. stuk,

Vvv

VRT+

Sluiten