Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*3 >

November, waarby Holland toeftaat de 'fomma vafl ƒ 35000: —, om te kunnen verrekenen in de lands lasten, welke bier ter ftede worden ontfangen, en welke brief thands in handen is van thefaurieren ordinaris.

Wy vertrouwen, dat de gemelde fomma zal ftrekken in mindering van de ƒ 48308:8:12, welke de kosten van gemelde guarnizoen hebben beloopen tot op den 8 October ï. 1.: en ftellen thands aan uwe Vergadering voor, om (na deswegehs door uw committé voornoemd behoorlyk te zyn geïnformeerd) nu reeds eene commisfie aan te ftellen en te authoriferen, om met den burger J. A. G. Zeegers, in zyn qualiteit, aan te gaan het contract, ingegaan den 9 October, en hetzelve van wegens den Raad, zo als voorheen, te ondertekenen ; met qualificatie om, zo wegens den tyd hoe lang, als de betaling daarna, als anderszins, zodanige fchikkingen en bepalingen te maken, als zy beftaanbaar zullen oordeelen met het belang van deze ftad en het vaderland. x

Heil en broederfchap!

ADOLPH- BAART.

PIETER. DE CLERCQ JUNIOR.

Amfterdam, den 9 December , 1795. Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, de burgers Baart en De Clercq te verzoeken, en te qualificeren, om, na ten opzichte van de, by het rapport vermelde fomma van ƒ 35000: — voldoende informatiën van het committé van finantiën te hebben bekomen, met den burger J. A. G. Zeegers, in zyne qualiteit, aan te gaan en te fluiten het contract, ingegaan den 9 October l. 1., en hetzelve, van wegen dezen Raad, zo als bevorens, te ondertekenen; met verdere qualificatie, om, zo wegens den tyd hoe lang, als ten opzichte van de betaling daarna, als anderszins, zodanige fchikkingen en bepalingen te maken „ als zy met Vvv 2 den

Sluiten