Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5H )

den dienst van het vaderland, en de belangen dezer ftad, meest beftaanbaar zullen oordeelen.

En zal extract dezer refolutie, uit de notulen, aan dezelve commisfie worden ter hand gefteld, tot informatie en naricht.

Is gelezen het gunstig rapport van het committé van juftitie, op het in het Dagblad der Vergadering van den iften December 1. 1. gemelde request van de burgers Abfalom van Marle en Dirk Dyk Junior ^^verzoekende qualificatie, om eene obligatie te mogen verkoopen, ter voldoening aan de provinciale geldheffing van den 30 Juny en 10 Aug. 1.1.:

Na deliberatie, goedgevonden,overeenkomstig ht-e zelve rapport, aan de vertooners de verzochte qualificatie te verleenen, onder de gewone mids.

De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennis gegeven, van den burger Pieter Nicolaas Arntzenius, als gewezen fecretaris en penningmeester van de Watergraafs-Meer, ontfangen te hebben een biljet van den volgenden inhoud:

VRYHEID, GELTKHE1D, BROEDERSCHAP.

De Raad der Gemeente, als Hoofd-Ingelanden van de Watergraafs Meer, wordt verzocht, om uit de navolgende vier burgers, te weten: Adrianus Henricus Goudriaan, mr. Jan Bavius van der Meulen, Jan van Bleyenburg, en Joannes van Riet, ingevolge de notificatie van fchout en gerechte van de Watergraafs Meer, eenen te verkiezen tot fecretaris en penningmeester van dezelve Meer, en ten dien einde den naam van den geenen, welken hy daartoe verkiest, in het hier onderftaand declaratoir in te vullen, en hetzelve, met zynen naam ondertekend, binnen veertien dagen na dato dezer, en dus vóór den 17 December aanftaanden, in het rechthuis dezer Meer te rug te bezorgen, en in de gefloten en verzegelde busfe, die daartoe aldaar geplaatst is, te fteeken.

Sluiten