is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <S63 )

tién: welk advies van het committé van finantiën van dezen inhoud was:

VETHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

aan den raad der gemeente van amsterdam.

medeburgers!

Door uw committé van finantiën, ingevolge uwlieder last, ingezien en geëxamineerd zynde,zeker boekje, inhoudende een plan van finantie, om, zonder eenige imposten, te kunnen beflaan, en de Bataaffche Republiek, binnen tien jaren, van alle fchulden te ontlasten ; door den burger Cornelis Byl aan uwlieder Vergadering toegezonden; rapporteert gemelde committé, in het voornoemde plan niet te hebben gevonden eenige middelen, welke ter verbetering of onderfteuning van de ftads finantiën zouden kunnen ftrekken. Want

i. In het gemelde plan is de berekening., berustende op fautive gronden; de fteller fchat de onvermogende en gealiraenteerde burgers dezer ftad op een tiende gedeelte, daar de ondervinding in dc volkstelling, en de opgave der armverzorgers, ons duidelyk heeft doen zien, dat het getal der onvermogende en gealimenteerde burgers, binnen deze ftad, ruim een vyfde gedeelte bedraagt, hetgeen een aanmerkelyk verfchil in eene dusdanige rekening moet maken; —

i. Is het invoeren van een generaal hoofdgeld, en de affchaffing van 's lands impofitiën, niet van de competentie, om door uw committé te worden beoordeeld; —

3. Is men door de Dagbladen ontwaar geworden, dat de fteller zyn plan reeds heeft toegezonden ian de Nationale Vergadering van het Volk van Nederland; oordeelende uw committé, dat hetzelve in die Vergadering, by de aanftaande fchikkingen omtrent's lands finantiën, zoude kunnen in overweging gebragt worden.

Verder zou uw committé van advies zyn, om het voorn, plan te ftellen in handen van uw committé van waakzaamheid, ten einde, volgens het verzoek van den fteller, te confidereren, of het inleveren van dit

plan