Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

vergadering,

Maandag, 23 Januarij, 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Vóórmiddag, ten half twaalf uuren.

Voorzitter: h. zielkens.

Is geleezen Request van den Burger Jan Willem le Normant, verzoekende, zo om redenen, in zijn Request gemeld, als uit hoofde zijner vermeende kunde, hem Vertooner aan te ftellen.tot Direéleur over Stads Waterwerken, Sluifen, publieke Wegen en Dijken, en aan hem daarvan uitteleveren Acte in forma:

In handen van Thefaurierea ordinaris, om bericht en confideratiën.

Is geleezen Misfive van den Burger Z. Handier Junior, aan den Voorzitter dezer Vergadering, verzoekende , dat een der effeétive Raaden hem moge toegevoegd worden, ter uitvoering van de, op hem gedecerneerde, Commisfie, beftaande, voornamentlijk, in de betaaling der afgeloorjene Commisfiën van de 6 Percento Geldheffing:

Na deliberatie, goedgevonden, den Burger J. Alting, als Mede-Lid dezer Vergadering, tot deze Commisfie te benoemen en te qualificeeren, om, benevens den Burger Z, Handier Junior, in gemelde Commisfie werkzaam te zijn, en die, zo mogelijk, ten einde te brengen.

Is geleezen Mis-five van den Franfchen Commisfaris van Oorlog Bcllaunay, verzoekende, dat het Huis, door hem bewoond, en waarvan de huurtijd ftaat te eindigen, weder, ten zijnen gebruike, moge ingehuurd worden:

A 3 In

Sluiten