Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

Is geleezen eene voordragt van het Comptoir van Expeditie en Inkwartiering, verzoekende eene Ordonnantie groot ƒ 10,000 :-r- ter Thefaurie te mogen ontfangen ; ten einde daarmede de gedaane leverantiën van benoodigdheeden en levensmiddelen voor de Franfche Troupen, te voldoen; alsmede voor het gene zij buitengewoon moeten betaalen:

Na deliberatie goedgevonden , dit verzoek toeteftaan.

Is geleezen, Addres van den Burger J. ter Brugge, Fufelier, welke, op den i7den Dec. 1. I. wagt doende op de Wester Hal, door het gladde weder, gevallen zijnde , het ongeluk gehad hadde van zijn been te breeken; verzoekende dat'hem, in zijn'droevigen toe- • Hand, eenig foulaas van wegens het Bureau, weekelijksch moge toegebragt worden:

In handen van Directeuren van de Quotifatie • Kas, om bericht.

Is geleezen, Misfive van den Burger R. L. Bouwens, betreffende de nog ongedaane afrekening met den Burger P. Pauw els.

In handen van de Burgers van BUjenburgh en de Marrc, om 'er, bij het uitbrengen van derzei ver Rapport, reguard opteflaan.

Is geleezen , Misfive van het Stad en Landgericht Meran , in Tijrol, in dato 7 Januarij 1797, behelzende, dat hetzelve vernoomen heeft, dat Jofeph Joachim Hochleiter , Koopman te Amfterdam, onlangs overleeden^is , en dat deszelfs eigen Zuster en de nagelaatène Kinderen van deszelfs eigen Broeder, "nog in leven, en bij hem, in behoeftige omftandigheeden, wnonende zijn, weshalven dat Gericht verzoekt, om de naalaatenfchap van genoemden Hochleiter, aan hetzelveovertemaaken, om die aan de waare erfgehaamen te kunnen uitkeeren , óf hen anders eenig zeeker bericht hiervan te doen toekomen:

In

Sluiten