is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90 )

ingeente pokjes plaats hebben, als het beste middel te befchouwen is; te weeten, eene weekelijkfche afkondiging, in onze Arafterdamfche Stads Courant, van het getal deringeënte Kinderen, en van allen, die daardoor geneezen, of mogten overleden zijn; alsmede van het getal der Overledenen aan de natuurlijke ziekte.

Om dit te volbrengen, zal het voldoende zijn, dat de Raad het Collegium Medieum qualifkeere, dat hetzelve aan alle Doctoren in deze Stad aanfchrijve, om aan het Collegium Medieum optegeeven:

i. Hoe veel Kinderen zij, geduurende dit Jaar, reeds hebben ingeënt; —

i. Hoe veel daarvan overleden zijn; — • 3. Om weekelijks, tot wederöpzeggens toe, hiermede voorttevaaren.

Voords zoude het Collegium Medieum dienen verzogt te worden, om, weekelijks, bij ons hiervan bericht intezenden; terwijl wij ons te gelijk op Secretarij dezer Stad, weekelijks, zouden doen informeeren, hoe veel Kinderen 'er aan de natuurlijke ziekte zijn overleden; en het een en ander, weekelijks, door deze Stads Couranten aan het Publiek doen berichten.

In verwagting, Medeburgers! dat Gijlieden deze onze Voordragt zult goedkeuren, noemen wij ons, na, toewenfehing van Heil en aanbod van Broederfchap,

Uwlieder Medeburgers:

Het Committé van Algemeen Welzijn van Amlterdam.

Ter'ordonnantie van hetzelve:

H. HüYGHENS.

Amlterdam, den 14 Februarij, 1797. liet derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden:

1. Zich met dezelve Voordragt alleszins te conformeeres; —

a. Het