is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9* )

i. Het Collegium Medieum te qualificeeren, ten ein* de als bij de gemelde Voordragt is voorgefteld; —

3. Het Committé van Algemeen Welzijn te authorifeeren, om verder, ten opzichte van deze zaak, al het noodige te verrichten. '

Is geleezen Request van den Burger Dirk Hulfenbos, verzoekende effect: te erlangen van de Refolutie van den 11 April 1796, waarbij het Committé van Koophandel en Zeevaart gequalificeerd is, om hem* proviüoneel, op een falaris van ƒ 100:— 's maands, tot Commisfaris over de Lootfen, op eene gepaste inftructie, aanteftellen, ten tijd en wijlen toe dat deze Vergadering hem met een beftaan, meer geëvenredigd aan deszelfs voorigen post van Schout van het Waterrecht, zou gelieven te voorzien:

In handen van het Committé van Koophandel en Zeevaart, om confideratiën en advies.

De Burger H. Zielkens heeft ter Vergadering gedaan de volgende Voordragt , betrekkelijk het geplaatfte in de Amfterdami'che Courant van laatstleden Dingsdag, over de ftemming ten aanzien van het Provinciaal Beftuur van Holland:

AAN DEN RAAD DER GEMEENTE VAN AMSTERDAM.

t MEDEBURGERS !

De Amfterdamfche Stads Courant, welke voorheen fiimfner gewoon was eenige politieke Stukken of Aanmerkingen te plaatfen, geeft ons, oprgisteren, echter een Stuk, dat, in deze dagen, wel hadt mogen terug blijven, en nimmer in een Courant, als die van deze Stad, welke door Nieuwstijdingen en Advertentiën zodanig gevuld wordt, dat de laatften vooral meer dan ééns eenige dagen ongeplaatst liggen blijven, hadt bchooren geplaatst te worden. Redenen waarom ik proponeer, dat deze Vergadering Commisfarisfen der Ma Stads