Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, zich met hetzelve Rapport te conformeeren; midsga.ders de Refolutie van èm 2,6 Fe.br. 1. 1. intetrekken.

De Vergadering is geëindigd des namiddags, ten twee uuren, en geadjourneerd tot aanftaandëu Maandag, middag, ten twaalf uuren.

VERGADERING,

Maandag, ao Maart, 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Des Middags, ten twaalf uuren.

Voorzitter: A. DE HAAN.

Op het, door den Voorzitter, ter Vergadering voorgedragene, is goedgevonden, de Burgers E. IV, Boer, Baart, van Barneveld, Beerenbroek, van den Broeke, Erost, Zielkens en Kappelhof, te benoemen, om, met de eerstdaags alhier verwagt wordende Commisfie, door het Provinciaal Beftuur van Holland gecommitteerd ter invoering van de organifatie der Bataaffch* gewapende Burgermagt, als mede met den Staf der gewapende Burgermagt dezer Stad,,te confereeren, ter beraaming van de fchikkingen, welken, met betrekking tot dezelve invoering, voor zo- verte deze Stad en derzelver Jurisdictie betreft, zullen moeten worden vastgefteld en bewerkftelligd.

Is geleezen Misfive van het Committé tot de zaaken van de Marine, gefchreeven in den Plaag, den ióden Maart 1. 1., ftrekkende om, ten fpoedigften, de noodige orders afcevaardigen, ten einde het water voor de Oost-Ind. Comp. Werf, door middel van de Moddermolens, zonder uitftel, tot die diepte worde gebragt, dat dc Schepen, bij die Misfive gemeld, kunnen worden uitgehaald en afgebragt: ' —>

Waar-

Sluiten