is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

■■X h daaröm dat wij van oordeel zijn 5 aan de. Re» .ques.trantcn (ie, ver.zogte Brieven van voorfchrijving .aan het Provinciaal Committé, ter behoud hunner binnen Holland, eenig exteerende Fabrieken, te kunnen accordeerëri , met aandrang, om , zo al niet op de intrekking vari meergemelde Publicatie te iriftèerén immers daarop aantedringen , dat de alteratie vart dezelve dermaate mogt wörderi itigerigt, als. meest bë.ftaanbaar zal bevonden worden tot behoud der 'Inlandfche Kaarten-Fabrieken; te meer is het Ons voorgekomen, noodig te zijn , deze Brieven van voorfchrijving aan het Provinciaal Committé, té laaten afgeevefi, alzo , volgends informatie, de Requeste van de Burgers Ribbeek en Blijenburgh en Tobie Jórdan, gefteld zijn geworden in handen van het Provinciaal Committé bm op de billijke grieven van dezelven acht te geeyen;

Dit ons advies onderwerpende aan uw beter oordeels zijn wij, na toewenfehing van Heil en aanbod vari Broederfchap

Uwe Medeburgers,

joan wilhm. S'MTTT. jan van staphorst. willem van öer VUURST. abraham Dli haan.

jan brouwer jOAcxuïisz; '

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden zig met hetzelve Rapport te confirmeeren, en dienvolgends, den door de Commisfie voorgefteldèn Brief vari voorfchrijving aan het Provinciaal Committé van Holland , ten fpoedigften, en zonder refumptie, aftezenden.

Is geleezen Misfive van den Burger J. Wi Jansfen'H eerfte Commisfaris voor de Franfche Troupes, in Soldij der Bataaffche Republiek, gefchreeven in den Hage , den iyften dezer, dienende ten geleide van eene nota der prijzen, van de te leeverene Vivres en Foüragiën voor de Franfche Troupes, in de geheele Republiek , èn verzoekende op dkn voet, tot de lever aritiën medetewerken :

. vi* stuk. hii M