Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 526 )

ts gehoord de voordragt van wegens de Burger Kapiteinen van Wijk 15 , verzoekende betaling van een Lootmaal, in het voorgaande laar gegeeven, alsmede van de verteering bij de Brand'lchouw, en tevens om, bij gelegenheid van de omfchrijving van dit Jaar, een' gewoonen maaltijd voor de moeite daarvan," te genieten:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, de twee eerfte verzoeken te wijzen van de hand, en het laatfte te ftellen in handen van den Burgerboer, en verdere Leden , uitmaakende de Commisfie ter conferentie, met de Commisfie ter Organifatie der gewapende Burgermagt, in den Haag, om te dienen van bericht.

Zijn in de Vergadering verfcheenen , de Burgers d'Amour en de Marre, en hebben dezelven, benevens den Burger Smitt, als Commisfarisfen van de Bank van Leening, eene voordragt voorgeleezen, raakende htt uitgebragt rapport van de Commisfie tot regeling der Ambten enz. En heeft de Voorzitter gemelde voordragt overgenomen, om dezelve aan den Raad voorteftellen.

ts in de Vergadering, op deszelfs verzoek, verfcheenen, de Burger Jan Daniël Augicr, tot heden, Krankbezeeker van de Nederduitfche Hervormde Gemeente; en heeft dezelve den Raad bedankt, voor de gunst in dezen post aan hem beweezen, Hellende denzelven tevens zijne Acte van aanftelling weder in handen, als tot Predikant te Noordeloos beroepen zijnde. En is gemelde Burger door den Voorzitter, zegen op zijnen dienst, in zijne aanftaande Gemeente , gewenscht ; zimde deszelfs papieren gefteld in handen van den Boekhouder Elzevier; om te ftrekken ter informatie.

Is geleezen Misfive van den Burger Hendrik Meijers, aan deze Vergadering, als reprefenteerende de Ambagt -heerlijkheid van Ouder- en Nieuwer-Amftel, gefchreeven te Ouderkerk den i5den Meij, protesteerende tegens de befoignes met de Burgers van Amftelveen*

ver-

Sluiten