is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijzen, uit de ftiizwijgendheid in zijne inftructie, die hem dezelve met verbiedt, en legt deze volkomen ten zijnen voordeeleuit; daar hem dégelijk kan beweerd worden dat de fijnfte redeneerkunde8, aan ftilz^gln, de kragt niet toedeelt, om magt en vermogen te leenen tot uitvoering of toeëigening. Bij het 14de Art. der Inftruöie van den Maire re>

STn"/6^/^ w jh dC fat«P«*"ie van alle dut ter- en tmjfelagugheeden, welken uit dezelve zouden mogen rijzen midsgaders ook de ampliatie, verandering en vermindering van dien; dan, wij reekenen ons onbevoegd een volkomen flilzvijgen te Jbeöordeelen onder de woorden duister en tmjjfeldchtigheeden te behooren ; maar laaten deze beflisfïng aan het vviize erbeter oordeel dezer Vergadering over, en iepSlen ons eenig ter wegneeming van een langer misbruik van dit jlilzwtjgen; daar de terugwerking eener beflicfi™ onbillijk zoude fchijnen, Ul.gvoortedgragen om dfn' ftructie van den Maire met de verandw oordingderbol ten in Stads Kas, te ampliëeren. ö

Alles onderwerpende aan de wijsheid van dezen vanLXSp"3 t0eWenfChing Van he^n aanbod" Uwe Medeburgers:

JOH. BERN. KLAD. RIETER DE CLERCQ JUNIOR-* J. A. CRAJENSCHOT. JACOB 'T HOEN.

Amfterdam, den 5den Julij 1707. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden: 1. Het nideelig Saldo van voorzegde Reekening ter*

VERBETERING.

derDengb]ad7ï"' StUk' B,»dl- 2^ 13 Va«

atitn,jtaat: Koornmeeters, lees; Steenkolenmeeters.