is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *Sj* )

Dcuwe van Talma, tot Suppoost derzelve Kamer, is Opengevallen:

In handen van de Commisfie tot regeling der Amb? ten, om confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd des avonds, ten negen uuren, en geadjourncerd tot morgen vóórmid'dag, ten elf uuren.

vergadering,

Donderdag, 13 Julij, 1797.

Het derde jaar der Bataaffche Vrijheid.

'■ Vóórmiddag, ten elf uuren.

Voorzitter: j. brouwer joachimsz.

Zijn in de Vergadering, op hun verzoek, verfcheenen, de burgers N. B. van Dieren en HenricnsGe'órgij, en hebben dezelven, zo voor zich, als voor nog vieren-twintig andere Stemgerechtigde Burgers, een,door hen getekend , Request voorgeleezen ; inhoudende verzoek, om, zo fpoedig mogelijk, zo van het Bureau van den Commandant, als van het Comptoir der Quotifatie , afteëisfchen , eene naauwkeurige rekening en verandwoording, van hunne gehoudene direftie, over de bij hen ontfangene en weder uitgegeevene penningen; inzonderheid met bepaaling waaraan, en ten welken einde , die uitgaven zijn gefchied; op dat aan de inwooners dezer Stad moge blijken, in hoe verreeenig nut voor het algemeen, uit de zo drukkende belasting, wordt te wege gebragt; alsmede, of niet, een aanzienlijk gedeelte van die uitgaven, kan worden befpaard , zo door het verminderen van het getal jder daarin gebruikt wordende Klerken; of wel, door het verminderen der falarisfen ; altbands van de hoogstgefalarieerden , als door andere middelen; teneinde fiaar dóór de Stads Kasfe te fiijven , of de belasting

voor