Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ m >

Éindelijk hebben voornoemde Beftuurers-, bet ge* jioegente berichten, dat zij, in alle de ingekomene Rapporten der Grondvergaderingen, niet een afkeurend blijk van hunne verandwoórding hebben gevonden » maar dat, in tegendeel, verfcheiden Grondvergaderingen daarover derzelver welgevallen en volledige 'Goedkeuring hebben betuigd.

Heil en Broederfchap!

BRUNO ZWEERTS, Voorzitter, HENDRIK SM1SSAERT, Secretaris.

Amfterdam 20 October, 1797. Het derde Jaar der Revolutie.

Waarop, gedelibereerd zijnde, is befiooten:

1. Om het ifte Voorftel of verzoek aan dezen Raad, om eene Commisfie te benoemen, ten einde te onderzoeken, of alle Ambtenaaren, in de laatstgehoudene Nationaale en Stedelijke Grondvergaderingen, al of niet zijn opgekomen, te ftellen in banden van de Commisfie, tot het afneemen der Belofte van de Ambtenaaren, om confideratiën en advies.

a. Het tweede Voorftel, of verzoek, om alle thands open zijnde Posten, ten fpoedigften, aan waare Vaderlanders te begeevën, te ftellen in handen van de Commisfie tot de Ambten, om confideratiën en advies.

» 3- Het 3de Voorftel, of verzoek aan deze Vergadering, om alle Ambtenaaren, weiken niet bij'het Plan van Organifatie uitgeflooten worden, te verpligten, dra de Wagten, en verdere bezwaaren dezer Stad* waarteneemen enz.; te ftellen in handen van'het Committé van Algemeene Waakzaamheid, om confideratiën en advies.

) • • .:s rt: A.:-i'.^..t.~',M;y.K irte : • '■ össsh èj

4. Het 4de Voorftel, of verzoek, 1. om een Certificaat of getuigfchrift inteleveren, aan den genen, welke een Plan van Werkzaamheid ? voor .armen en behoeftigen, bij hen inlevert; 3. om eene algemeene

IX. stuk. V col-

Sluiten