Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34° >

. Is--geleezen Misfive van den burger A.:Heijjlek, uk naam-, en op last van de overigen op dedommagement geftelde Boden en Beftellers van Brieven; gefchreeven alhier, den iften dezer , inhoudende een andwoord, door Commisfarisfen van 's Lands,Posterijën, aan hen gegeeven, op de communicatie van het befluit dezer Vergadering, van 20 October L 1.; verzoekende gemelde Boden en BefteileVs, andermaal, ten fterkften, dat deze Raad de Refolutie van 7 April, ten hunnen opzichte genomen, gelieve intetrekken:

In handen van de burgers van Barncveldende.Clercq, om confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd des namiddags, ten half twee uuren, en geadjoufneerd tot.morgen, middag, ten twaalf uuren.

VERBETERINGEN.

Dagblad IX. Stuk, bladz. 156,-reg. 3 van bovep. Baat: Maria Pannekoek, als ontflagen wegens weigering van het doen der belofte, moet ten haaren opzichte zijn, op haar verzoek ontflagen; zie haar Addres aan den Raad dieswegens bereids den i3den September 1.1. • in de Vergadering geleezen, gemeld in het VIII. Stuk; bladz. 551, het onderfte artikel dier bladzijde.

Dagblad IXde Stuk, Bladz 315, reg: 16 van boven fiaat: Leden, lees: Lieden.

Bladz. 219, Reg. 14 van boven, Jlaat: /v

yvn Schuur, lees: F. Verfchuur,

VER-

Sluiten