is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 )

fuppediteerd, en is verpligt, Ulieden te advifeeren, dat hetzelve dè Motive van het bovengemelde Re! quest hebben bevonden, alleszins gegrond te zijni Vooreerst,, is het toch overbekend, dat de handel rt*L-ngt t eTen van de gewigfigfte takken der Negotie, yan dit Land, en in dewelke importante fommen gelds worden omgezet, waaraan men dus niet te fterk de hand kan houden , en waar omtrent, in voorige dagen, zo fterk gezorgd werdt, dat, bij eene Keure van 18 Junij i755, ƒ3000:- op eene ledige Haring-Ton gefteld is, die naar elders uitgevoerd wordt; gelijk ook op de Hoepen van roode rijs of wilgenband, dezelve boete gefield is, en waartoe zelfs de Gi deknegt van het Kuipers Giid, is gequalificeerd, om alle de Hoepen, die uitgevoerd worden, te vifiteeren, of er dusdanige, band onder gevonden wordt, die eenig beletfcl aan de Haring-Negotie kan aanbrengen: wordende zelfs tot meerdere fecuriteit, daarbii nog gerequireerd , een Certificaat van voornoemden Cildeknegt^.om op het Comptoir der Convooijen en te'vei-leen-n6 'Verl00ne^, oni de noodige Paspoorten a. Dat wel zeer veel kragtdaaiige Keuren, op de Waring zijn geëmaneerd, zo als in dato 10 Tulij i6;6: als ook op de Zoutevisch, in dato 29 Janua-ij 1710 en a5 Januarij 1734; dan in welke Keur echter'niet gevonden wordt, dat alle Verkoopers van Haring en gezouten Visch, verpligt zijn, voor deze Paktuinen een beeedigdèn Knegt te hebben , zo kan, bij zodanige Slijters, veel bedrog plaats hebben, als dewelke wel lommige Tonnen kunnen,laaten keuren, en nogthands ilegte Visch, uit andere tonnen, kunnen verkoopen, het welk geen plaats kan hebben , bij de groote Vischyerkoopers, alzo die hunne Paktuinen den gantfehen dag moeten openzetten, daar deze hunne Kelders celloten houden. 6

3. Is ook het misbruik verbazend, het welk door de Visfchers, die van Sluis en Vlaanderen, en andere blaatten, herwaards komen, begaan wordt, alzo dezelven hunne Visch alhier, bij de Boeren, die in fteegen en gangen woonen, verkoopen, dewelkcn zij in

Noord-