Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*6 }

Waaröp, gedelibereerd zijnde, is, overeenkomftig hetzelve rapport, beflooten, voormelde Request en Misfive te ftellen in handen van het Committé van Finantiè'n; ten einde, binnen den tijd van agt dagen, optegeeven , de gronden, waarop hetzelve confidereert, dat de Provoost niet meer in dienst is, en , waarom, daar hetzelve den Auditeur, Pagadoor, Rolleezer, Stokkeknecht, enz. mede onder de perfoonen begreepen heeft, welken niet meer in dienst zijn, echter de Stokkeknecht, tot heden, zijn betaling heeft ontfangen.

2. Dat, ingevalle alzo mogt komen te blijken, dat het voorig advies van het Committé van Finantiè'n, gegrond mogt zijn, daarop, dat de Stads bezoldigde Guardes in de recapitulatie der Bataaffche Troupes begreepen waren, de refolutiën dezer Vergadering, in datis 4 Julij 1796 en 5 Julij 1797, zullen worden buiten effect gefteld, en aan den Vertooner zal worden betaald zijn traétement als Provoost, van Julij 1796, tot heden toe, en dat, die betaling zal voortduuren, totdat de Reörganifatie der Bataaffche Burgermagt, in deze Stad, zal plaats hebben.

3. Dat, ingevalle mogt komen te blijken, dat het voorig advies van het Committé van Finantiè'n, fteunde op genoegzaame gronden, en de voorzegde refolutiën, daardoor zouden kunnen blijven in derzelver krtgt en waarde, aan den Vertooner een' gunstigen Brief van yoorfchrijving , aan het Committé van Bondgenootfchap te Lande, zal worden toegeftaan; ten einde hem betaling van zijn ingehouden traétement, worde verleend.

Is geleezen Rapport van het Committé van Algemeene Waakzaamheid, op de Misfive van de Commisfie van Finantiën, uit de Nationaale Vergadering, in het Dagbiad der Vergadering, van den 27 November 1.1., omfchreeven , betrekkelijk de twee Compagniën bezoldigde Nationaale Guaraes, dezer Stad:

Waaröp, gedelibereerd zijnde,' is beflooten, hetzelve

Sluiten