Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

naar elders verplaatst moge worden; als zullende zulk eene verplaatfing eene groote fchade aan de vertooners veröirzaaken:

In handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om confideratië'n en advies.

Is geleezen Request van den Burger Samuël Bloem, in ondertrouw getreeden zijnde met Maria Rei/er, terwijl, volgends Declaratoir van J.H. Martin , hetSchip Neptunus, waarvan hij Kapitein is, thands gereed ligt om te vertrekken, verzoekende, om na zijn derde gebod, en dus op aanftaanden Zondag den 7den dezer, te mogen trouwen:

Waarop , gedelibereerd zijnde , is beflooten , het verzoek van den vertooner, toeteftaan.

De Voorzitter heeft ter Vergadering voorgedraagen, 01» de injundtie aan de Burgers Calkoen en Duijm, geweezene Klerken ter Secretarie, op den iaden Meij 1796, gegeeven, om hunne posten te blijven waarneemen, tot zolange daarin voorzien zoude zijn, thands intetrekken; als zijnde gemelde posten, thands door de aartftelling van den Burger Willem Luderus, en de opklimming van den Burger Jeronimo de Fries, vervuld:

Waarop, gedelibereed zijnde, is, overëenkomftig deze voordragt, beflooten, en derhalven de gemelde injunctie, ingetrokken; met last aan de Burgers Calkoen en Duim, om de lleutels, onder hen berustende, te ftellen in handen van den Eerften Klerk der Politieke Secretarie, Hieronimus de Bosch.

Is geleezen het gunftig bericht en advies van het Committé van Juftitie, op het Request van de Burgers Johannes Kerkhof en Lodewijk Lagchen, in qualiteit als Adminiftrateurs van deFideï CommisfaireErfportie van Christiaan Muller, aan het Provinciaal Beftuur geprefenteerd, en in het Dagblad der Vergadering, van den 29ften December 1797, omfchreeven:

E 3 over-

Sluiten