Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering»'

Woensdag, 7.Februarij, 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid. 's Avonds ten vijf uuren. Voorzitter: p. p. c h a R x. é.

De Voorzitter heeft geëxhibeerd eene ter Vergadering ingezöndeae Balance, getrokken uit de Boeken van Leening, van den Jaare 1797:

In handen van de Thefaurieren ordinaris; oin het noodige te verrichten.

IS getekend en afgegeeven eene authorifatie op de Commisfarisfen van de Rank van Leening, om aan de Thefaurieren ordinarisaftègeeven de fom van ƒ 25629:4 per faldo van het avance over het Jaar 1797:

Is geleezen Request van den Burger Benjamin Martinus Andreai Crommelin, verzoekende van den post van Regent van het Nieuwezijds Huiszittenhuis, waarin hij 34 Jaaren heeft gefungeerd, honorabel ontflagen te worden; vermids zijne omftandigheeden hem niet "toelaaten denzelven verder, na vereisêh', Waarteiteemen:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is beflooten, gemelden Burger B. M. A. Crommelin, ingevolge deszelfs verzoek, van zijn' post als Regent Van htt Nièu* wezijds Huiszittenhuis, hunorabd te ontflaan.

Is geleezen gunstig Rapport van het Committé van Algemeen Welzijn, op het, op gisteren, in deszelfs handen gefielde Request van de gezamentlijke Zeepzieders binnen deze Stad, houder.de verzoek, dat de door hen a bijna met eenpaarige (temmen, verköozen pVrfoon van Chrisiiaan Kramer, door deze Vergadering als Keurmeester van de Zeep, moge xvorden beè'edigd, zön-

X. stuk. Hh der

Sluiten