Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen aanvang zal worden gemaakt,-ten einde dezelve lijst te plaatfen in de Kooi, in den voorgang van het Huis der Gemeente:

Waarop , gedelibereerd zijnde , is beflooten , dezelve lijst te approbeeren-

Zijn ter Vergadering verfcheenen de Burgers Hendrik Doef Junior, uidolph Sof, J. F. de Greuve, H, van Jerfel en D. Tengnagel, en hebben dezelven, als daartoe gecommitteerd door de Leden van het, op den 7den Maart 1.1., herftelde en daarna wederom ontbonden Corps Burger Artilleristen, dezer Stad, ter Vergadering ingeleverd, een Addres, houdende verzoek, om het gemelde Corps, ten fpoedigften, te reórganifeeren:

En heeft de Voorzitter het gemelde Addres overgenomen, ten einde hetzelve, ten fpoedigften, aan deze Vergadering ter deliberatie voortedraagen.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten half twee uuren, en geadjourneerd tot heden avond, ten half zeven uuren.

VERGAD ERING,

Donderdag, ia April, 1798.

Het vierde jaar der Bataaffche Vrijheid.

*s Avonds, ten half zeven uuren.

Voorzitter: n. van veen pietersz.

! h geleezen Misfive van den Agent, bij het Departement van Algemeene Politie en Binnenlandfche Correspondentie der Bataaffche Republiek, gefchreeven in. den Hage, den Tiden dezer, houdende aanfchrijving om , ter voldoening aan het verzoek van den Groot.Patriarch der Armeniërs, teArrarath, den perfoon van Johannes di Sardar, Priester bij de Armenische Gemeente, in de Kerk de Heilige Geest, alhier,

wel-

Sluiten