is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *°4 )

tie der Notulen van heden middag, aantekening verzogt, dat zij, tot het, ten aanzien van den Burger G. H. de Wilde, genomen befluit, niet hehnen geconcurreerd, neen, maar tegen dat befluit te protesteeren; als verklaarende , in deze zaak gecompromitteerd te zijn; waaromtrent zij een nader Declaratoir zouden inleeveren.

Is geleezen Misfive van de Commisfie van Binnenlandfch'e Correspondentie, van het Adminiftratief Beltuur van het voormaalig Gewest Holland, in^ato 17 April 1.1., houdende verzoek, om bericht, op zeker Request, door de Leden van de gewezen- Sociëteit, onder de Zirfpreuk, voor God, de Vrijheid en het Vaderland, aan her Uitvoerend Bewind gepreienteerd ; bevattende klagteti, over de gedaane fluiting van dezelve Sociëteit , door' het voormaalig Committé van Algemeene Waakzaamheid:

In handen van het Committé dezer Vergadering, tot de Binnenlandlche Correspondentie, om bericht.

Is geleezen circulaire Misfive van het Adminiftratief Beftuur van het voormaaiig Gewest Holland, ten geleide van het gewoon getal Ëxemplaaren, van de Publicatie, door het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, den iaden dezer maand gearresteerd, betrekkelijk de genomene mefures , omtrent zodanige Burgers , welken zijn geweest Leden der gewezene Nationaale Vergadering, en, bij onderfcheidene Misfiven, hebben verklaard, zich van de verdere bijwooning der deliberatiën, van gemelde Vergadering, te onttrekken:

Waarop, beflooten is, gemelde Publicatie, op morgen, te doen afkondigen en aanplakken.

De Vergadering, overgegaan zijnde, ter benoeming, ingevolge het befluit van den iöden dezer, van de Commisfiè'n, om die Burgers, dezer Stad en Jurisdictie, welken, door de Agenten t<_r zuivering der Grondvergaderingen, van de 14 Districten aan het lj, bevoegd