is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «5* >

Waaröp, gedelibereerd, en in aanmerking' genomen zijnde, dat de Burger Roelofswaert, bereids op gisteren, van zijne posten is ontfiagen, is beflooten, gemelde ftukken te ftellen in handen van het Committé tot dfe Binneniandfche Correspondentie, tot informatie.

Is geleezen Addres van den Burger D. W. Engert, zijn hartgrievende gevoeligheid betuigende, dat hem Zijn Stemrecht, als Burger der Bataaffche Republiek, is ontnpmen, en zich nqidsdien onbevoegd rekenende, ffm de posten die hem zijn aanbetrouwd , te blijven waarnëemen, waarom hij', in den fchoot dezer Vergadering verklaart' nedertejeggen , de volgende posten, als van Commisfaris van het Comptoir van Inkwartiering en Expeditie; Lid en Secretaris van de Commisfie,' door den Raad der'pemeente aangefteld, ter aanmoediging van 's Lands Zeédknst; Kapitein der 7de Compagnie van hef ade 'Battaillon der ifte halve Brigade 5 'Regent 'vari het Burger-Weeshuis 'en Opzichter vs»n het Stads Magazijn der benoodigdheeden voor Cafernen enTIospitaalen ; met verzoek dat deze Vergadering (daar hij zig van dezelve niet wil onttrekken, Voor en aleer hij behoorlijke rekening en vérandwoording , in zijne onderfcheidene betrekkingen, gedaan heeft) uit haar midden eene Commisfie gelieve te benoemen , aan welke hij, alle de papieren die tot opgemelde posten betrekking hebben, kan overleggen, pn aan welke hij zijne rekening en 'verandwoording doen kan. — Verklaarende nogthands bereid te zijn,' pm het belang der Stad en zijner Medeburgeren, zo veel' in zijn vermogen js, te blijven behartigen, wanneer deze Vergadering aan hem zyn Stemrecht, waarvan hij, op eene alleszins onbillijke wijze, beroofd is, ep waartoe deze Vergadering dé middelen in handen ion hebben, doet terttgge brengen, én hem in zijnen eigendom hemelt:

Waaröp , gedelibereerd, en, in aanmerking genqpieh zijnde, dat het bevoegd of onbevoegd verklaaren tot het Stemrecht over het Ontwerp van Staatsregeling, fa geenen deele is van de competentie dezer Vergadering*