Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 341 3

Waaröp, gedelibereerd zijnde, is beflooten, gemel* de Concept - Notificatie daadelijk te arresteeren, en te doen afkondigen.

Is geleezen Misfive van Kerkmeesteren van de Amftelkerk, verzoekende gefabfidiè'erd te worden met eene fomma van ƒ 2400; —

In handen van de Thefaurieren ordinaris, om, ni gedaan onderzoek, te handelen na bevinding.

Is geleezen Rapport, benevens Concept-Misfive, hiernd gei'nfereerd, van de Burgers P. Pijpers en J B. van Kerckhcf., ais, bij befluit van dtn ioden dezer, gecommitteerd, tot bet ontwerpen van een Concept-Andwoord aan den Agent van juftitie, op z;jne Misfive, gefchreeven in den Hage, ten zei ven dage, betrekkelijk het Huisarrest van den Burger//, basten:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

aan de administrative municipaliteit van amsterdam.

medeburgers!

Het behaagde ulieden, bij refolutie Van den loden dezer maand, de ondergetekende Bur2ers Pieter Pijpers en J. H. van Kcrckhoff, te committeeren, tot het ontwerpen van een antwoord, in den geest van d*ze Vergadering, op de Misfive van den Burger R. IV. Tadama Agent van de Juftitie der Bataaffche Republiek ter dezer Vergadering, den 16 van "dezelfde maand, mgebragt, betreklijk de vorderingen van den voornoemden Agent, in de zaak van den Burger H. Bas* tert, breeder bij deszelfs voornoemde Misfive gedetailleerd. b t In weérwil van alle de drukkende, en zelfs tot laat in den nacht, voortduurende bezigheeden, die u en uwe Commisfie, bij aanhoudendheid, afmatten, volbrengen zij echter, hoe overhaastend, dezen Vist, alzo gemelde Agent heeft kunnen goedvinden , om vaa Hh a ulic.

Sluiten