Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3<5* )

Uitvoerend Bewind gekomen zijnde, dat de Burger dt

Wilde, door deze Vergadering, wederom in zijne qualiteit bij de gewapende Burgermagt alhier, heifteldis^ en zulks veelligt, bij het aanvaarden van zijn aanftaande Commando, eenige onaangenaame gevolgen zoude kunnen hebben, hetzelve Bewind vermeend hadt, tot vóórkoming van al het gene aanleiding zou kunnen geeven, tot eenige mogelijke disobedië'ntie, of fchadelijke verdeeldheid onder, de refpecT:ive gewapende Burgermagt, hem Agent te moeten gelasten, om deze Vergadering aantefchrijven , om den Burger de Wilde, in het doen van dienst, te furcheeren, tot tijd en wijle dezelve, voorafin denH?ge, met het Uitvoerend Bewind zal hebben geconfereerd.

En zijn tevens geleezen, eer/lelijk, drie eensluidende Requesten, getekend door een aantal Burgers, hun ongenoegen en. verontwaardiging te kennen geevende, dat eenige Burgers hebben kunnen goedvinden, zich, per Requeste, aan den Agent van Oorlog te addresfeeren , om een' Brigades Krijgsraad, over de zaak van den Colonnel de Wilde, te erlangen ; niettegenftaande de Proceduures, tegen denzelven geëntameerd, op een fpeciaal Decreet van het voormaalig Provinciaal Beltuur van Holland, zijn vernietigd geworden; en, ten tweeden, een Declaratoir van de Burgers A. Bagmeijer, Kapitein; H, Bloeme, Lieutenant; A. Schindcfchutte, Sergeant-Major ; G. van Velfen, Lieutenant en J. W. Holtman, Sergeant; verklaarende, het voormeldeAddres aan den Agent, wel getekend te hebben, dan, dat zij onbewust waren van het voorzegde Decreet, waarvan zij naderhand, met het grootfte genoegen , hadden kennis bekomen, en declareerende verders, in dezen misleid te zijn, door of van wegens den Lieutenant Colonnel //. Schattig, welke een'Kruijer, of een mansperfoon , uit zijnen naam, met het Addrès heeft rondgezonden , voorgeevende, dat hetzelve voer den Burger <?. H. de Wilde ware, midsdien wel degelijk daar tegen protesteerende, met verklaaring, van hunne tekening te houden als niet gefchied, behoudende aan zich, om tegen den Lieutenant Colonnel H. Sehal.

Zz & lig)

Sluiten