is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

tie, en enkele of driedubbele contributiën; daarbij an° nexeerende , een Extract: uit de Notulen, van eenen, " op reces gefcheiden, Krijgsraad, in dato 5 Maart 1. 1. Het is uw Committé voorgekomen, dat uit den inhoud van gemelde Extrad blijkt, dat voornoemde Burger zich meermaalen aan misdaaden heeft fchuldig gemaakt , daar hij in zijn Request melding maakt van verzuim , of non-comparitie bij de Compagnies Exercitie , zo komt het ons onbegrijpelijk voor, dat die Burger zo onkundig is geweest, "toen hij, bij een of meer Krijgsraaden , indien hij begreep, ten onrechte gevonnist te zijn, niet geappelleerd heeft, bij een' Bataillons K'ijgsraad ; alzo blijkt, dat aan hem de behoorlijke tijd is vergund geworden, om zijn recht, waarin hij vermeende te kort gedaan te zijn, te kunnen reclameeren.

En, alzo bij ons is geproduceerd een Verbaal van al het voorgevallene wegens den Burger P. J. du Bots, geduurende zijn' diénst in de ifte Compagnie van het ifte Bataillon der 5de halve Brigade, hetwelke aanduidt eene opéénftapeling van misdaaden en pligtverzuimen , opzettelijk tegen den dienst. Zo kan men hier uitopmaaken, dat de maatregelen, die de Krijgsraad gebruikt heeft, niet anders voortgevloeid zijn, dan uit waare ambitie voor den Burgerdienst en maintiën der Wetten, door de geduurige teleurftellingen en weigeringen van den dienst, door den Requestrant te weeg gebragt, waarom zij niets hebben onbeproefdgelaaten, en een verzoek gedaan hebben bij den Commandant in der tijd, om 't geflagen vonnis van den Krijgsraad, te mogen ter uitvoer brengen, om, volgends het 3ofte Art. der algemeene Krijgswetten, na bevind van zaaken," of na menigvuldigheid' der misdaaden , te kunnen ftrafFen ; welk verzoek dan door den Commandant is geappuijeerd geworden , en fchriftelijk door hem ondertekend , volgends Copie, in voornoemde Verbaal ter nedergefteld.

Daar nu de Burgerlijke Wapening, het bolwerk der Vrijheid is, en geen Maatfchappij zonder Wetten kan beftaan, hetwelk de zeekerfte waarborg is, voorde Vrijheid en perfooneele veiligheid , zo is elk Burger Lil a ver-