is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45° )

Iferplïgt ■ die Wetten heilig te befchermen, en al wie sich daarvan uitzondert of daartegen verzet, is oorsaak van deszelfs gemis, en niet waardig dat genot te fmaaken.

Waarom wij ulieden hierop moeten advifeeren, dat hetzelve ons voorkomt van dien aart te zijn, als niet behoorende tot deze Vergadering; dus het verzoek van den Requestrant, diende gewezen te worden van de hand ; ons onderwerpende aan uw meerder verlicht QordeeL

Heil en Broederfchap!

In naam van bovengenoemd Committé:

p. c. muller, Secretaris.

■Waarop, gedelibereerd zijnde, is, overè'enkomftig het zelve Rapport, beflooten, het verzoek van den Requestrant, als niet tot deze Vergadering behoorende, te wijzen van de hapd.

ïs ter Vergadering verfcheenen, de Burger fl. van Blomberg Junior, Commandant der Stad; en heeft de Voorzitter denzelven, ingevolge het heden genomen befluit, verzogt, om, vermids de Burger G. H. 'de'Wilde, alleszins honorabel uit den dienst was ontflagen, geduurende deze loopende maand, in het Commandement te blijven continuëeren; waarop de Burger van Blomberg geandwoord hebbende, dat, daar hij zich nimmer hadt onttrokken om de Stad van dienst te zijn, hij zich alsnu ook deze continuatie zoude laaten welgevallen; heeft de Voorzitter denzelven, n£ hem, voor deze bereidwilligheid, te hebben bedankt, nog, geduurende deze loopende maand, in het Commandement gecontinueerd ,' en hem daarmede geluk gewenscht; hetwelk door den Burger van Blomberg, gepast béandwoord is geworden.

Is geleezen Misfive van de Agenten ter zuivering der Grondvergaderingen, van de 14 Diftriéten aan het ïïe, houdende verzoek, om, vermids hunne werk-