Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 520 )

haare biïijkheid en wijsheid, zal'hebben beflist; alben dit, Medeburgers! zal ik', eer de deliberauën worden aangevangen, voor mij zeiven, beflisfen , dat mijne hand, met één* enkelen hamerflag, over het lot. va,n ze veele'mijner Medeburger en, niet beslissen zal. En zulks waarom niet, Medeburgers? vooreerst, om dat ïk deze Vergadering voor eene derde dwaalirg poogè te praêferveeren;en ten tweeden-omdat, zoo ik anders handelde, zulks niet ftrooken zoude met de wet der rechtvaardigheid.

Is het geene onrechtvaardigheid, Medeburgers! aan vaardige Ambtenaaren, eenen fchrik om het hart te jaagen, dien zij niet verdienen? is het geene onrechtvaardigheid, hen taliooze moeilijkheeden te verwekken, ten einde hunne hertelling te bewerken, die wij hen hadden kunnen, ja, moeten fpaaren? komt zulks overeen met het zesde algemeen beginsel, onzer aangenomen staatsregeling : doe eenen anderen niet, hetgeen gij niet venscht dat aan u ge'chiede ? wien onzer, Medeburgers! zoude het niet grieven, zo veele moeilijkheeden te ondervinden; om posten te behouden, die ons, als vaardige Ambtenaaren rechtvaardig toekwamen, en ons niet, dan onrechtvaardig, konden worden ontnomen?

Ontzetten wij dan de onvaardige Ambtenaaren alleen. Onheil hem, die dezelven befchermt, om aldus den deugdzaamen , eerlijken en verdienllelijken Vaderlander , van zijn wettig eigendom te berooven; maar ook tevens onhcii hem, die zijnen braaven medevaderlander, willens en weetens, of bij mangel van behoorlijk onderzoek, eenen onverdienden en nutteloozen fchnk aanjaagt; zij zullen de billijke gevoeligheid hunnerverllandige Medeburgeren,niet ontkomen.

Dus, Medeburgers! laaten wij, net wijsheid, gemoedelijkheid en voorzichtigheid, in dit vak te werk gaan om de larve niet, te gelijk met het onkruid', uittcp ukken, zo als wij niet künnejj ontkennen, dat deze Vergadering reeds gedaan heeft; en iaaten wij zó hand i: n . ais elk onzer, op zijn doööbedde zoude wenfchen geha, deld te hebben, of gehandeld te zijn; altoos indachtig weezende, uat een Gouvernement zonder

Sluiten