Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a8 )

premisfen van onze Misfive van gisteren , over de andere remotiën, zo reeds gedaan, als nog te doen; en voords, dat die Burger zich niet bij ons vervoegd heeft, om herfteld te werden, zeekerlijk omdat hij niet in ftaat geweest zal zijn, om een Acte van Civisme te kunnen produceeren, nadien dezelve bij zijn Request aan het Uitvoerend Bewind insgelijks ontbreekt. En het is op onze gemanifesteerde gronden van remotie en herftelling, en de validiteit of ongenoegzaamheid vaa de bewijzen van de politieke gevoelens der Requestranten, dat wij de remotie van gemelden J. F. Oldenboom, hebben geftand gedaan, en deszelfs post met een waardig vaderlander vervuld.

Heil en Achting!

De Adminiilrative Municipaliteit voornoemd.

Ter ordonnantie van dezelve enz,

Amiterdam, Junij, 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waaröp , gedelibereerd zijnde, is beflooten, gemelde Concept te. approbeeren, en de Misiive daadelijk aftezenden.

Is geleezen Rapport van de Thefaurieren ordinaris, op de Requeste van den Burger B. J. Boas, Huurer van den Tuin Eik en Linden, in de Plantagie, verzoekende permisfie, om defizelven Tuin, op de wijze als ten aanzien van het nieuwe Badhuis plaats heeft, publiek te mogen openftellen, en daarin wijn enz. te verkóopen, ten einde, langs dien weg, de fchaden, Welken de fluiting van het gewezene Collegie hem veroirzaakt heeft, eenigzins te gemoed te komen; berichtende de Thefaurieren voornoemd, dat zij de conditiën, op welken de Gronden of Erven, in de Plantagie gelegen, zijn verhuurd, hebben onderzogt, en dezelven hierop nederkomen ; dat het de intentie van Burgemeesteren en Thefaurieren in der tijd, geweest is, die

Gron-

Sluiten