is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraagt den Leden behoorlijk af, of zij nog eenige voordragten te doen hebben.

Art. 10.

De Prefident verpligt zich, om, wanneer 'er zich Commisfiën of particulieren in de Vergadering bevinden , om eenige vöordragten of verzoekèn te doen, alsdan, aan die Commisfiën of particulieren, niet anders zal toevoeren, dan dat geené, waartoe hij, als Or gane dezer Vergadering, na deliberatie, zal weezeh geauthorifeerd.

ir.

De Prefident handhaaft elk der Leden, bij hun verzocht en verkregen woord*

12.

De Prsffdent gedoogt niet, dat een Lid; meer dan twee maaien , over ééne zaak, advifeere.

13.

De Prefident, deeze geheele Vergadering vertegenwoordigende, zal, als Oppergezaghebber dezer Stad, dagelijks het Wachtwoord geeven; bij nacht de bewaaring hebben van de fleutel der kist, waarin de fleutels der gefloten Boomen en Poorten dezer Stad, des nachts, op het Huis der' Gemeente geborgen wórden; ook zal hij de oppermagt voeren, over de gewapende Burgerij, en over de in Stads eed en dienst ftaande bezoldigde Nationaale Guardes.

14.

De Prefident opent de Vergadering, met eene opwekkende Aanfpraak , al of niet, volgens deszelfs goedvinden.

15.

De Prefident maintineert ten ftriktfte het Reglement van orde voor deze Vergadering.

PIETER PYPERS.

J. SCHAAP MIJNDERTSZ.

J. D. DE VRIES.

Amfterdam, den aden April 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

BIJ-