Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

fieldt dat dezelven op gisteren, als na gewoonte, zijü afgekondigd en aangeplakt geworden:

Waarop, beflooten is, het verrichtte van dén Voorzitter goedtekeuren, en dit bericht aanteneemeb voor notificatie.

j ...... • i ... :.r u |

De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennis gegeeven van de veranderde fchikkingen, uit de nader' gehoudene conferentiè'n, omtrent de viering, op morgen van het Feest der Alliantie met de Franfche Republiek, voordgevloeid; als, onder anderen, het Illümineeren van den Vrijheidsboom, en het doen plaats hebben van de gewoone Illuminatie van het Huis der Gemeente; echter met eenige, op de omftandigheeden -toepasfelijke, veranderingen in' de infcriptiën; tevens vooritellendej om, ten einde alles geregeld te doen afloopen eene Commisfie te benoemen, om de noodige invitatië'n te doen * om, bij die plegtigheid tegenwoordig te zijn; de behoorlijke fchikkingen totdelllüminatiën te maaken, en verder het noodige tot de geregelde uitvoering der plegtigheid te verrichten.

Waarop, gedelibereerd zijnde, is beflooten, de beraamde fchikkingen te approbeeren, en tot de bedoelde Commisfie te benoemen, de Burgers Crajcnfchoi3 Bos, Deiman en Ruhle, met asfumptie van den Burger D. W. Engert.

Zijn ter Vergadering verfcheenen de Burgers D. van Hinloopen , J. van Staphorst, P. van Schorrenberg Dkz., H. Boerrigter en G. ten Sande; en heeft de Voorzitter aan dezelven kennis gegeeven, dat, daar de gebeurenis van den iaden Junij, welke de ufurpateurs van het gezag verplette, en welke ftrekte, om het Bataaffche Volk, wederom in deszelfs recht te herftellen, ten gevolge hadt, dat, ingevolge de aangehomene Staatsregeling, ten allerfpoedigfte'n de Grondvergaderingen moeten kunnen worden opgeroepen, eii de fchikkingen, ten dien einde, voor deze. volkrijke' Gemeente zeer omflagtig zijn, en voörloöpige werkZaamheeden vereisf'chen, om, op last der Hoogstge"& S eotb

Sluiten