is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 305 )

«enige Goederen, vallende in de termen van minna aanfchrijving, onder het resfort dezer Gemeente gelegen zijn, alsmede dat hunne nadere aanfchrijving, vati ia Julij, en op den iöden, mede in onze handen gefteld, om het noodige te verrigten, betrekkelijk te verpachting der Thienden dezer bedoelde Goederen, alzo, wat deze Stad en Jurisdictie betreft, ten eenomaale komt te vervallen.

Waarmed* vertrouwende aan den ons opgedragen last voldaan te hebben, noemen wij ons ni toewenfchinz van heil. * Uwe Medeburgers!

JAN BROUWER JOACHIMSZ. H. BASTERT.

H. VERWIT ASSCHENBERGH. J. A. BOEKMAN. . PIETER DIEPVSÉT. DA COSTA ATH1AS»

Amfterdam, 20 Julij, 1798.

Waaröp beflooten is, zich met hetzelve Rapport te verëenigen, en, dien overeenkomftig, aan het Adminiftratief Beftuur voornoemd in andwoord te fchrijven.

Is geleezen Rapport van de Burgers ^sfchenbergh t Schaaf Mifndertsz., Diepvest en de Fries, öp de hlgezondene declaratie van de Directeuren vaïi den Franfchen Schouwburg, voor plaatfen in denzelven geoccupeerd, door Leden van het Uitvoerend Bewind, den geweezen Franfchen Minister, en Leden der voorige Municipaliteit, en van het Committé van Juftitie, op den asften Maart 1.1.; midsgaders voor onkosten van Illummatiën, Rijdtuig, Flambouwen, enz.:

Waaröp, in aanmerking genomen zijnde, dat noch door een der Leden, veel min door eene Commisfie uit de voorige Municipaliteit, is gelast, noch verzogt geworden, om eenige Illuminatiën, aan gemelden Schouwburg, hoegenoemd, t« doen vervaardigen, en dat dezelven, dien volgends, ook niet ten lasten der Stad gebragt kunnen worden:

Ce 3 Is