is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

pretentiën, ten lasten van het Bureau van den tijdelfjken Commandant, als welker rekeningen niet gebragt waren op de lijst, bij het arresteeren van het plan van bezuiniging van dat Bureau, ter betaling gefiatteerd zijnde, naamlijk:

G. Dresfelaar, Smit, . f

Dezelve, . ". . J0 „g'. —

G. Bet/er, Zadelmaaker, . só-if-

De Weduwe D. Ravekes en Zoon, voor

Kaarsfen • . . . * 270- - ■

£. Hambeek, . . . * „ j~*

P. Schilderup en Zoo/i, . 36: a:*ra

Maakende te famen . . /'386: 9:12

Waaröp beflooten is, de Directeuren van de Qüotifatie-Kas te qualificeeren, om de gemelde RekenWen te voldoen. &

Is geleezen Rapport van het Committé van Algemeen Welzijn, houdende, ter voldoening aan het Befluit van den 4den dezer, deszelfs confideratiën en advies, op de Requeste van diverfe Aardappelen Koopers, houdende klagten tegen de Notificatie van de voorige Municipaliteit, van den 29 Meij 1. L, wegens het invoeren van Tonnetjens,in plaats van Mandjens.tot het meeten der Aardappelen, en dienende hetzelve Rapport, ten geleide, zo van eene nadere Concept-Notificatie, als van een Ontwerp - Initruöie voor den Meeter der Aardappelen, Raapen en Boooen:

Waaröp beflooten is, gemelde Stukken in advies te houden, en ter vifie te leggen tot Woensdag aanftaanden. "

Is geleezen Rapport van het Committé van Finantiën, dienende ten geleide van een Concept-Andwoord aan den Agent van de Nationaale Opvoedingder Bataaffche Republiek, omfchreeven in het Dagblad der Vergaderingen van den 6den en ióden Julij 1.1., betrekkelijk het , door de Commhfie van Geneeskundig Toevoor-

/- ótuk. Gg zicht