Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 241 )

ten geleide van een Concept Ampliatie op de Keuren wegens de belasting op de Honden:

Is beflooten, gemelde Hukken, alsnog te houden in advies.

V

Op het ter Vergadering voorgedraagene, in aanmerking genomen zijnde, dat dezelve, volgends bekomene inforrnatiën, zich een vollediger effeft zoude kunnen voordellen, van het inzenden van een Adres aan het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks , dan van het afvaardigen eener perfoneele Commisfie , welke beflooten was tot het vraagen van de noodige elucidatiën over onderfcheidene pointen van aanbelang, naar den Haag afcevaardigen:

Is beflooten, in plaats van de Commisfie op de Burgers da Costa Athias, Schaap Mijnderf.z., van der Meulen en Bos, gedecerneerd, om zich, ter zaake voormeld naar den Hage te begeeven, een Adres aan het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks intezenden, tot het vraagen van die inlichtingen en beflisfingen, welken dezelve Commisfie anders in perioon zou hebben voorgedraagen :

En zijn tot het ontwerpen van zodanig Adres benoemd geworden dezelfde Burgers , welken to- d* voorzegde Commisfie waren benoemd, met uitzondering van den Burger Ifaac da Costa Athias, als in wiens plaats, vermids zijne verkiezing tot Lid van het Vertegenwoordigend Lighaam, ten dien einde wordt benoemd, de Burger Arent Ree<fen, met verderen last om de Ingrediënten voor zodanig Adres aan de refpective Committé's aftevraagen:

Is geleezen Rapport, hier na geïnfereerd, van het Committé van Algemeen Welzijn, als bij Befluit van den i8den dezer gecommitteerd, om te dienen van confideratiën en advies, op de Requesten van eenige Ferloonep, zich noemende Grosfiers en Grosfierfters in* ruiten, houdende klagten over de Notificatie, den lóden dezer, betrekkelijk het weegen der Aaibcfiën, t: l> Si»k- Hh ge_

Sluiten