is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 44$ 5

ïTtlteh tot Vifitateur van de uitgaande Hoepels of Hoe'' pelhout, binnen deze Stad, en van die aanftelling té erlangen Afte in forma:

En beflooten, hetzelve Request te ftelien in handen' van het Committé van Algemeen Welzijn, om confiV deratièh en advies.

De Vergadering is geëindigd des namiddags téri één uur, en geadjourneerd tot morgen middag, ten twaalf uuren*

VERGADERING,

Donderdag, 13 September, 1798. Hst vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid. 'sMiddags, ten twaalf uuren. Voorzitter: p. p. charlé.

Is geleezen circulaire Misfive van het Intermediair Adminiftratief Beftuur van het voormaalig Gewest Holland, gedagteekend, den Haag, den nden dezer maand, ftrekkende om, binnen den tijd van agt dagen, n| de ontvangst derzeive, aan hun de opgave toetezënden, Bij Refolutie van den 3den Augustus L l, gevorderd, opzichteiijk het onderzoek der klagten varx geremoveerde Ambtcnaaren: •I . . . •. • .• 3

In handen van de Commisfie tot Regeling der Ahibteh, om, ten fpoedigften, aan deze Vergadering, een concept - andwoord op dezelve te produceeren.

Is geleezen Misfive van den Raad der Gemeente té Viaaneh, gefchreeven aldaar, den gderi dezer maand ; houdende kennisgeeving, dat de perfoon van Adrianus van den Berg, wegens zijne, met de tegenwoordige orde van zaaken alleszins ftrijdige, politieke fentimenten, als Mjrkt- of Beurtfchipper, van Vianen op deze Stad, is geremoveerd geworden, in die verwagting, dat deze Vergadering denzelven ook niet langer

/. Stuki LH ëé