is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 451 )

aan de Intermediaire Wetgeevende Vergadering der

Bataaffche Republiek; om ontflag van het daarbij omfchr.°even Fideï- Commies, geprefenteerd , en door den Prefident <-n Raaden in den Hove van Holland en Zeeland, bij Misfive van den i8den Julij, aan deze Vergadering toegezonden, om daarop, na" alvoorens de Weeskamer dezer Stad op dat verzoek te hebben gehoord, te dienen van onderrichting en confideratiën:

En beflooten, overëenkomftig het gemelde rapport, aan voornoemden Hove, in dezen, gunftig te rescribeeren.

De Vergadering is geëindigd, des ndmiddags, ten half twee uuren, en geadjourneerd tot morgen middag , ten twaalf uuren.

vergadering,

Vrijdag, 14 September, 1798. Het vierde jaar der Bataaffche Vrijheid. 's Middags, ten twaalf uuren. Voorzitter: p. p. charlé.

De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennis gegeeven dat de Burger Walterus van Dijk, Paftoor in de Roomfche Catholijke Kerk , genoemd Mof es en Aaron, aan hem hadt geprefenteerd den Burger Hen. ricus Deliën, geboortig uit de Meijérij van den Bosch, als tot mede Priester in dezelve Kerk beroepen zijnde, denzelven tevens in de prote&ie van deze Municipaliteit aanbeveelende, welk laatfte hij Voorzitter denzelven, naamens de Vergadering, als na gewoonte, hadt toegezegd:

En is beflooten, het verrichtte van den Voorzitter goedtekeuren, en du berichc aanteneemen voor notificatie.

LH a Zijn