Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m )

bragt, asn.zodanige verzoeken of procedures, als ctê bevoegde publieke Aanklaager, R. O., zoude mogeri vermee'nen van, of voor den competenten Rechter, te kunnen of moeten doefi, Of entameeren, behoudens zijne defenfie daartegen, onverlet echter aan het Uitvoerend Bewind en aan den Agent voornoemd, om zodanige voorziening te doen, als bevonden zal worden te' behooren; met last op het Adminiftratief Beftuur voornoemd, om, nadien, door deze dispofitie, de orders , doorhem Agent, bij Misfive van den iaden Junij 1.1., ten aanzien van den perfoon.van P. Vreede, zijn komen te cesfeeren, de noodige aanfchrij ving te doen, en order te ftellen, om gemelden P. Vroede, wanneer hij zich binnen dit voorrnaalig Gewest zal bevinden, vrij en onverlet te laaten gaan, waar hij wil; edoch denzelven onder behoorlijke furveillance te houden, en hem Agent, bericht te geeven, waar ter plaatfe hij zich telkens bevindt; wordende de refpective Municipaliteiten, door het Beftuur voornoemd, tevens aangefchreeven, om , wanneer de Burger P. Vreede, zich onder derzelver resfotrt bevindt, of van daar vertrekt, daarvan onverwijld aan hetzelve of deszelfs Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie, kennis te geeven:

En beflooten, dezelve refolutie te ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, tot informatie, en om het noodige te verrichten.

Is geleezen Misfive van den Agent bij het-Departement van Inwendige Politie, gefchreeven in den Haag, den 3iften October 1.1 , ten geleide van copie van het befluit van de eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam, van den o^ften daartevooren ,• waarbij deze Vergadering, noopens het verzoek, bij Misfive van den i5den October 1.1., gedaan, voor zo ver betreft de verzogte prolongatie van den termijn , ingevolge het óde der Additionecle Artikelen van de Staatsregeling, bij Publicatie van den irden October, op den iften dezer maand bepaald., gerenvoijeerd wordt aan den duidelijken letter van dezelve Publicatie, als waar bij was geftatuëerd, dat vóór den eerften

II. Stuk. V de>

Sluiten