is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Politie, gefchreeven in den Haag, den o^ftenNovensber 1. 1., ten geleide van Copie authentiek van het Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volk, in dato ió November daartevooren, waaraan hij, Agent, door het Uitvoerend Bewind gelast was, de noodige Executie te geeven; waarbij twee Keuren dezer Stad, te weeten, van a3 Januarij en 17 Maart 1791, raakende het publiek verkoopen Van Pendules, Horologien enz., worden vervallen verklaard; met aanfehrij ving van den Agent Voornoemd, aan deze Vergadering , om zich , dien overeenkomftig 'te gedraagen-, en aan hét voorig Decreet, de noodige Publiciteit te geeven:

En beflooten, gemelde Stukken te ftellen in handen ■ Van het Committé van Algemeen Welzijn, tot informatie en naricht; met last op den Secretaris dezer Ver gadering, tot het ontwerpen eener Notificatie, ten einde aan de intrekking van voorzegde twee Keuren, de noodige publiciteit te geeven.

Zijn geleezen twee' Misfives van den Secretaris en Chef, bij de Municipaale Adminiftratie van Antwerpen , gefchreeven aldaar, den 29 Brumaire 1. 1.; houdende kennisgeeving, dat Jan Hendrik Hagen en Jaiobus Bosch, hunne laatfte woonplaats gehad hebbende binnen deze Stad, zich thands geëtablisfeerd hebben, te Antwerpen voornoemd;

En beflooten, gemelde twee Misfiven fe ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, tot informatie.

Is geleezen circulaire Misfive Van het Intermediair Adminiftfatief Beftuur van het voorrnaalig Gewest Holland, ten geleide van het gewoon getal Exemplaaren van de Notificatie, d_en ^ften dezer, bij hetzelve Beftuur gearrefteerd , over het daarbij geïnfereerde befluit van het Uit voerend Bewind, om alsnog, aan het Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam, in dato 30 September 1. 1., en de daarop gevolgde Notificatie ,van hetzelve Beftuur, van den 39tten dier maand, onverwijld te voldoen; met aanfehrijving, om aan alle w * Amb-