Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 241 )

zijnde het restant hunner Kas, met verzoek, dat dezelven worden.geftort in het Fonds, ten behoeve van de Weduwen en Weezen der Gefneuveldën en van de Gekwetften, in den Zeedag Van r*-October i'7'97.

En is, na dat de Voorzitter aan gemelde Burgers het genoegen der Vergadering, voor dit blijk van Vaderlandsliefde, van de Leden oer voormelde geweezene Grondvergadering betuigd hadt:

Beflooten, de ingezondene Boeken en Papieren, bij de pverige Boeken en .Documenten, tot de Stedelijke Grondvergaderingen behoord hebbende, te deponeeren; midsgaders gemelde penningen te ftellen in handen van Commisfarisfen, bij den voormaaligen Raad der Gemeente, over het voorzegde Fonds benoemdj orn daarvan Het gewoon gebruik te maaken.

Is ter Vergadering verfcheenen de Burger Gerrit Philip Koster, kennis geevende, door den Commisfaris van het Bataafsch Klein - Zegel, j. P. Boogaert aangeiteld te zijn tot mede Collecteur van hetzelve Zegel; binnen deze Stad en derzelver resfort, en, ten dien einde, zijn Acte van aanftelling produceerende:

En is, na dat de Voorzitter gemelden Burger niet deze zijne aanftelling hadt geluk gewenscht,'beflooten , dit bericht aanteneemen voor notificatie. '

Is geleezen Request van B. J. C.vdn der 'Meüleh ï nader aandringende op zijne gaave herftelling, in den post van Aantekenaar of Faddor van de Oude Vischmarkt, ert verzoekende, dat, bij aldien de belasting Op het Ambt van den Burger J. Bik gelegd, mogt bevonden worden, daarvan niet te kunnen worden gefoürrieetd, zulks niet gedeeltelijk ten zijnen laste gebragt worde:

En beflooteii, hetzelve Request in adviéé te höudeii èri ter vifie re leggen tot morgen, als wanneer het Rap-: port van de Commisfie tot regeling der Ambten, zo óp

II. Stuk. Hh des

Sluiten