Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e »8 y

RIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAR

AAN DE MÜNIOIPALITEIT VArJ AMSTERDAM. v

dsaoyx ■. ■" '

MEDÊBURGERS?

Volgends uwe Refolutie van den irden dezer, heeft $et u benaagdom de ondergetekenden te qualificee£en, om aan uwe Vergadering, ten fpoedigrten , te ' ! Itra van confideratie en advies, op het; dien dag, in :.v;e /ergaderingvoorgedraagene,naameritl'f]k: dat. : ■ tijd tof tijd, een aantal Requesten ter Vergadering

./deto ingeladen,eenigen:ter bekomiajr, var. Ambten jg *<edjemng:n, wolken rog niet 'lp de" Kooi als va-' Cant zijn geannonceerd,:. en anderen., hoedende een genera.-! versoek, om met een Ambt begiftigd te wor$%l zmd-er dat' d^r bij bepaald wordt, welke foort van post voor de Requestranten convenabel, en aan ^^.^^^'^id 'gèëvenred^d zoude zijn.

Wii hebben hierover nagezien de wijdioopige Advieien, bij den Raad der Gemeente daarover uitgehragt; én de daar uit voordgevloeide Notificatie van 18 September 1797, welken hier omtrent zeer duidelijk Jpreekt, (en die wij, 'kortheidshalven,hier bij voeren) doch van welken het fchijrit, dat de voorige Mimici paiiteit afgeweeken is, alzo ons een groot aantal Requesten nog in handen zijn gekomen, waaromtrent toch bfj gemelde Notificatie voorzien was; wij zouden dus van advies zijn, dat door uwe Vergadering beflooten wierd, meergenoemde Notificatie van 18 September 1797, en gepubliceerd den aiften-dko, in alleen deze, effeft te- doen hebben, en wel voornamentlijk, om zo lang de Vacante Posten of Ambten niet in de Kooi itasn, alle Requesten van bovengeroelden aart te wijzen van de hand; en om voor te komen, dat uwe Vergadering m het vervolg niet meer met een zo groot aantal nuttelooze Requesten , als 't ware overlelpt worde , de Tekenaars der Aften vanCivism», op nieuw te herinneren dat in het 5de Art. der meergemelde Nom;catie, als eéne hoofdzakelijke Vèrklaaring ver«ischr wordt, dat de Requestrant de noodig* bekwaam-

Sluiten