Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Voorzitter hèeft aari de Vergadering gecorjimii-' riiceerd , het Verbaal , hierna1 geïnfereerd , van het voorgevallene, ih den nacht, tüs'fchen Vrijdag eh SAtürdag 3.1., op'dé Wagt van de St. Anthóniés Waagf VEHBrfAL, over het gebeurde, gepas'fierden nacht, 'op dè IVagt, van de St. slnthonies IVaag, op' de Nieuwe Markt.

's Avonds, op den gewoonen tijd, de Wagt bétrokktti hebbende, beftaahde iri alles in vierentwintig man; verder , volgends order , de Weesper Poort laateri fluiten, de ronde op behoorlijken tijd ontfangen, eri verder heeft zich op mijn Wagt ailes wel gefchikt, •onder de minste ongeregeldheid df disorde té bdfpeuréri.

öm den ftreek van 4I uuren, vervoegden zich dè Corpöfaals in de Officiers kamer , om van mij Turf te vraagen, vermids zij, hun vuur uit zijnde, zpzijvoorgaaven-, nog Turf moesten hebben; waarop ik antwoordde, hen daar niet aan tè kunnen helpen, alzo wij in de Officiers kamer zelfs fchraal omkwamen waarop zij zich ab'feriteerden, zeggende, dat zij toch niét zonder vuur konden zijn;

Circa 10 a 15 minuten daarna, hoorde ik eensklaps' het bekende ftraatliedjen: Martij?,! turf iri de mltrfcnz. zingen, waarop ik den Sergeant li"Mem van der Horst naar de Schutters kamer zond, om eens te zien wat de reden van die onverwagte vrolijkheid ware? Hij Sergeant fchJelïjk terug keerende, zademij, dat zij helder aan het fto'oken waren, en ik eens moest gaan zieti wat 'ër gebeurde{ waarop ik dirtjél opfprorig, en zag,' tot mijn leedwezen en innige fraart, op het vuur liggen , een blad van' een Klaptafel, en een Bank, ihet één poot, die reeds fel aan het branden' waren, welke ongehoordefchrikvervvekkende ba-ldaadigheid, ik, volgends mijn' pligt, wilde te keer glan',; mét bun het Üechte der zaak Voor bogen te legden, en de daaders'9 dtïs dp.ende, te ontdekken, mSur alles was' vrugteloos, men zag mij aan , eh lachte, zich houdende alsof zij nergens van wisten; waarop ik m:j naar de Officiers kamer begaf, dm m:t den Sergeant > ovêi het gepasE a fcec-

Sluiten