is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s33 )

oordeelt, genoegzaam te zijn, ter conferVatie Van de orde en handhaving der Politie en Juftitie.

3. Het thands beftaande Territoriaal Beftuur, of toe» verzie!» over de Plantage, benevens dat der Eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, te vernietigen, en de drie aldus fungeerefide Subftituut-Schouten, te emploijeeren, tot de waarneeming van derzelver functiën, door de geheele Stad, op een' gelijken voet, op een gelijk falaris, en een gelijk deel inde emolumenten, voor zoverre dit altoos bij de zogenoemde Stads Subftituut - Schouten gebruikelijk is geweest, en nog exteert, en dit ook van applicatie te maaken op de Dienaars der Politie of Juftitie, welken aan hun bijzonder geattacheerd zijn.

Eindelijk dat deze Vergadering, het Committé van Koophandel en Zeevaart, gelieve te verzoeken en te qualificeeren, om dezelve te dienen met hun pra» advies, of de fufpenfie van den Burger Hendrik Nobbe% als Waterfchout, zal blijven voortduuren, of wel, die fufpenfie in eene demisfie zoude behooren veranderd te worden, en in het laatstgemelde geval, tot dien post voortedraagen, een daartoe gefchikt en bekwaam fujet, op eene Inftruétie, ten dien einde, op nieuw, door bovengemelde Committé van Koophandel en Zeevaart, te ontwerpen, en door deze Vergadering te arresteeren.

Uw Committé van Binnenlandfche Correspondentie, Medeburgers! zonder dat hetzelve in breedvoerige details kan treeden, noch in de menigvuidige redenen uitweiden, welken hetzelve bewogen hebben , uwe Vergadering dit alles voortedraagen, is zo overtuigd van de noodzaakelijkheid, welke 'er beftaat, dat gij deze voorgeflagene pointen , ferieufelijk gelieve te overdenken, en onverwijld ter conclufie brengen, dat hetzelve bij dezen de vrijheid neernt, om u daartoe ten ernftigften aantemaanen en te verzoeken.

Echter onderwerpt uw Committé dit alles aan uw oordeel.

Het Committé van Binnenlandfche Correspondentie voornoemd. Ter ordonnantie van hetzelve: h. muller, Secretaris. III. Stuk. Gg ïs