Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S*b )

derr en. vervis an, de vacature, door het vermeld ontflag, plaats hebbende, bij provifie telaaten onvervuld.

Zijn ter Vergaderiug verfcheenen de Burgers Dirk van Hinloopen en Daniël Bleccker, en hebben dezelven, benevens de Burgers Salotnon Bos en J D.Deiman , als gezamentlijk uirmaakerde de Direct ie van de Stads-Drukkerij, ter Vergadering ingeleeverd de volgende Voordragt ; dienende ten geleide van hunne jaarlijkfche Rekening en Verandwoording, en wel van het jaar, beginnende met primo Febiuarij 1798, en eindigende op ultimo Januarij 1.1.:

GELIJKHEID , VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Directeuren der Stads ■ Drukkerij aan de Municipaliteit der Stad Amfterdam.

medeburgers!

Wederom heeft uwe Commisfie, gechargeerd tot de Directie der Stads Drukkerij, het genoegen, om aan ulieden te overhandigen, haare jaarlijkfche Rekening en Verandwoording ; 'deze Rekening begint met primo Februarij 1708, en eindigt op ultimo Januarij 1799, bedraagende'het baaiig fa'do dezer Rekening j alleen voor dit jaar opgemaakt, de fomma van S. E. et O., ƒ 22901:ia: li; dit baatig faldo, beftaat in Materiaalen, in Cas zijnde gelden én nog uitftaande fchulden, (onder hetzelve is berekend de fomma van f 14000: —, in contante penningen, door Directeuren der StadsDrukkerij, ter Thefaurie ordinaris, geduurende den loop van dit jaar, afgegeeven) hierbij is overgelegd eene volledige Rekening Courant van alle de uitgaven der Drukkerij, van de fchulden, die, ter betaling nog exifteeren, en van alle de openflaande posten, die, door bijzondere Commisfiën, Kamers, Godshuizen, enz., nog aan de Drukkerij moeten betaald worden; ook blijkeninde voorn. Rekening, van maand tot maand, alle de voor- en nadeelen, welken het drukken der Couranten, Advertentiën, Publicatiën en Dagbladen hebben opgeleeverd; vooids zijn hiér bijgevoegd, de

Re-

Sluiten