is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45» )

keeren; wordende de Wederhelft toegeweezen aan den Burger J. Bik, voor de waarneeming van voorzegden oost, geduurende den voormelden tjjd.

Aan de orde van den dag zijnde het Rapport, hierna" geïnfereerd, van de Cornmisüe tot regeling der Ambten, als, bij Refolutie van den 14 Januarij 1. 1. gecommitteerd, om deze Vergadering te dienen van confideratiën en advies, op de Requeste var Maanen Hanfett en Thomas Kamp, beide Keurmeesters van het Touwwerk alhier; houdende verzoek, om, nadien de verdienften van de drie Keurmeesters te famen, in ieder der twee laatstverloopene Jaaren, niet meer dan circa / 500r— hebben opgeleeverd ,ontflagen te worden van de JaarlijKfche recognitiën, ter fomma van / ioo-—, op de posten van de Requestranten gelegd, tot tijd en wijlen, een vernieuwde bloei van Koophandel en Zeevaart, hen wederom in ftaat zal ftellen, eene billijke recognitie optebrengen:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

aan de municipaliteit vai? amsterdam.

medeburgers!

Ingevolge uwlieder apostille, op de Requeste Van

Maarten Hanfen ca Thomas Kamp, Keurmeesters van het Touwwerk alhier, waarbij dezelven verzoeken van de Jaarlijkfche recognitie van ƒ 100: — , te mogen worden ontflagen, ora redenen, bij bovengemelde Requeste, in het breede gedetailleerd, heeft uwe Commisfie tot regeling der Ambten, een naauwkeurjg onderzoek gedaan, naar de fituatie en de inkomften van dezen post, en, blijkends het Boek , hetwelk ten Comptoire van bovengemelde Keurmeesters, zeer accuraat wordt gehouden, bevonden, dat bet gepofeerde der Requestranten, dat deze post, in de laatstafgeloopene Jaare 1798 niet meerder dan/"500: —, eA dus voor elk der drie Keurmeesters, circa/ i^o: —, heeft gerendeerd, is volkomen der waarheid coniorm; en dat

het