Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 5

De Vergadering is geëindigd, des namiddags ten twee uuren, en geadjourneerd tot Maandag middag ten twaalf uuren.

vergadering,

Maandag, 8 April, 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Des Middags, ten twaalf uuren.

Voorzitter: o. g. lans.

Is geleezen Misfive van den Agent van Finantiën der Bataaffche Republiek, gefchreeven in den Haag den 5den April 1. 1., daarbij aandringende om, ten fpoedigften , de noodige opgave te erlangen, aan welke Lasten, Tolgelden, als anderszins» de Schepen dezer Republiek den Rhijn, de Eems en de Schelde bevaarende, buiten 's Lands zijn gefubjecteerd, alsmede in het generaal, welke Lastgelden van de Bataaffche Schepen , bij andere Mogendheeden, worden gevorderd en geheven:

En, zonder refumptie, beflooten, gemelde Misfive te ftellen in handen van het Committé van Koophandel en Zeevaart, ten einde met den meest moogelijken fpoed, aan den Agent voornoemd, het noodige te refcribeeren.

Is geleezen Misfive van het Departementaal Beftuur van den Amftel, gefchreeven alhier, den 5den dezer maand, houdende aanfchrijving, om hun, zo fpoedig zulks zal kunnen gefahieden, eene accuraate lijst of opgave toetezenden, van alle Lands Ambtenaaren, onder het Resfort dezer Vergadering behoorende,en wijders ook fpeciaal van die genen onder hen, welke geen blijk van hun Stemrecht kunnen exhibeeren, of in het Stemregister niet ingefchreeven zijn.

En beflooten, dezelve aanfchrijving te ftellen in handen van de Commisfie tot regeling der Ambten, E a om

Sluiten