Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Mi )

vergadering,

Woensdag, 29 Maij, 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Namiddags, ten half één uur.

Voorzitter: j. brouwer joachimsz.

Is geleezen Extract uit de Notulen van het Departementaal Beftuur yan den Amftel, in dato 28 dezer, waarbij, tot informatie en naricht van de Municipaliteit binnen dit Departement, en ten einde daaraan te voldoen, geïnfereerd eene Misfive van, den Agent van Juftitie; houdende kennisgeeving van dat Beftuur van de Refolutie van het Uitvoerend Bewind, van den ióden dezer, waarbij wordt ingetrokken en buiten effect gefteld , het Befluit van het Inconftitutioneel Uitvoerend Bewind van den 25ft.cn Meij 1798, waarbij de Superïntendentie van de Weeskamer en verdere inrichtingen en Inftituuten van dien aart, is gefteld geworden onder de Superïntendentie van den Agent van Juftitie, met aanfchrijving aan hetDepartementaalBeftuur voornoemd, om aan alle de Gemeente-Beftuuren, onder deszelfs resfort, van dat Befluit, de noodige informatie te geeven; met last aan dezelven, om in den haaren, aan Collegiën van Weesmeesteren en Inftituuten of inrichtingen van dien naam, wederom van opgemeld Befluit, behoorlijk kennis te geeven:

En, in aanmerking genomen zijnde dat, volgends Refolutie van den' aiften dezer, reeds van het als toen ontfangene en bovengemelde Befluit van het Uitvoerend Bewind aan Weesmeesteren dezer Stad, tot derzelver informatie en naricht, Copie is toegezonden;

Is beflooten, het gemelde Extract te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, tot informatie en naricht.

De Voorzitter heeft aan de Vergadering geeomrntiIV. Stuk. Hh bi-

Sluiten