is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 449 >

Van het Collateraal op de faldo's der Boedels ftaan vefvangen te worden, te bemerken dat de Paraphure der Zegels, en het Gaarderen van het rechtop hetzelve, alsmede op het Collateraal en andere 's Lands belastingen , op de Secretarijën betaald wordende, ook voordaan aan Secretarisfen verbleef; vermids in tegenóvergeftelde gevallen, de inkomsten der Secretarisfen aanmerkelijk zouden verminderen, en zulks, wat haarè Gemeenten aangaat, tot groot bezwaar van dezelve zoude verftrekken.

Om aan dezen ons opgedraagen last te voldoen, dié-> nen wij ulieden te informeeren, dat in het'Concept eener Ordonnantie, door het Uitvoerend Bewind, in dato 14 Maart 1. 1., aan de eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam aangeboden , en volgends welke het middel op de ColIateraaleTSuccesfien, binnen dé Bataaffche Republiek zoude kunnen worden geheven, een Artikel gevonden wordt, ten opzichte der invordering van dit raiddel,, hetwelk bepaalt: „Dat „ tót de ontfangst van dit middel worden aangefteld „ de Ontfangers der gemeene Middelen , ieder over „ zijn Departement, en tot de diredie van hetzelve, „ de Secretarisfen van elke Stad, Dorp of District en

daar waar meer dan één Secretaris is, die gene, welke „ daartoe zal verkoren worden , welke Secretarisfen „ van het zuiver beloop van den Impost, welke iedér „Boedel in dezen Impost verfchuldigd is, zullende

genieten de 4ofte Penning , hetwelk op order en „ conform de berekening van Commisfarisfen der Nationaale Rekening, bij het fluiten van iederen ftaat, „door den Ontfanger van het Departement, waaron„ der zij behooren, bénevens de Tauxatie- Rechten eri „ Schrijfloonen zal worden voldaan."

Door dit Artikel Vervalt na Ons inzien , de verörideiv ftelling, als of de inkomsten der Secretarisfen, bii eene vernieuwde Ordonnantie, op het middel der Cöllateraale Succesfié'n zouden worden verminderd , en ftrekken tot bezwaar der Finantiën der Gemeente; én ook hierom beichouwen wij het prefenteeren vah eért zodanig Adre/i aan het Wetgeevend Lighaam , als overbodig;

w. stUk. ; lu öofc