is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45* )

vier perCent van ieders Bezittingen; zijnde dat Request, door de Commisfarisfen tot de 8, 4 en 10 pCts. Geldheffingen, bij apostille van den 4den Julij 1. 1 , gefteld in handen van deze Vergadering, om te dienen van bericht, nopens den aart en fituatie van het, door de Requestranten, geadminiftreerd wordend Fonds:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

het committé van algemeen welzijn, aan de municipaliteit van amsterdam.

medeburgers!

Bij apostille van den 5den dezer maand, hebt gijlieden in handen van uw Committé van Algemeen Welzijn, gefteld, om daarop te dienen van bericht, confideratiën en advies, de Requeste, van provifioneele Commisfarisfen van het voormaalig Koek-, Befchuit- en Pastijbakkers Gilde, daarbij, om gealleguëerde redenen, verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks, in aanmerking neemende, het gebruik, dat van het inkomen, van her hun aanbetrouwd Capitaal, wordt gemaakt, de Vertooners gelieve te libereeren, van de betaling der twee laatfte termijnen in de jongstgedecreteerde Geldhefling van 4 pCt. van ieders bezittingen.

Uw Committé, ter voldoening aan den last hetzelve opgelegd, heeft de eere te berichten, dat het bij de voorfchreeve Requeste gepofeerde, alleszins na Waarheid is opgegeeven, en dat het voormaalig Koek-, Befchuit- en Pastijbakkers Gild, thands geheel en al van het inkomen is beroofd, het geen voorheen door de Gildebroeders van dat Gild, zo aan Jaarzangen, Proefgelden, als anderszins, werdt opgebragt, en het geen gedeeltelijk, benevens de revenuënvanhetbij hetzelve Gild bezeten wordende capitaal, aan de trekkende Leden werdt uitgereik;; dat het getal derzelve trekkende Leden bedraagt 25, zo Mannen als Vrouwen, en dat aan dezelven, tot nu toe, is betaald 15 Stuivers 's Weeks, per Perioun, het welk eene uitgave van/975:Lll 2 'sjaars