is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 454 )

Dicpvest* hebben, ter voldoening aan den hun, bij Befluit van den 23ften dezer, opgedragen last, aan de Vergadering voorgedraagen de navolgende bij hen ontworpene Concept-Misfive aan de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Municipaliteit van Amfterdam, aan de Eerfte Kamer van het Veriegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks.

BURGERS VERTEGEcWOORDIGERS !

Onder de belangrijke voorwerpen , waartoe zich uwe werkzaamheeden uitftrekken, zij het ons vergund uwe Vergadering te adiëeren, met eene Voordragt, welker inhoud wij gerustelijk in de bijzondere attentie uwer deliberatiën durven aanbeveelén.

Reeds lang zagen wij, met een reikhalzend verlangen, het effect te gemoed, van de belofte, ons, door de Commisfie uit het Intermediair Beftuur der Bataaffche Republiek, op den i3den Junij des voorleden jaars, bij onze aanftètlihg, gedaan, dat dezelve, naaraentlijk, flegts voor een' korten tijd zoude zijn, en ons Intermediair Beftuur dezer Stads belangen, fpoedig, met het in werking brengen der Staatsregeling, door een Conftitutiontel Gemeente-Beftuur zoude vervangen worden.

Gaarne , Burgers Vertegenwoordigers ! willen wij dit verwijl tuelchrijven aan de belangrijke er. menigvuhiige bezigheiden,, welken uwe Vergaderingen dagelijks occupeeren ; dan , 'namaate andere Collegiën , van tijd tot tijd, op den voet der Staatsregeling worden injgtjrichti wordt de politie onzer Vergadering mócïjeïijkër, daar wij alleen nog op eene voorige en onvolledige hift'ructie werkzaam zijnde, niet weeten hoedanig ons, in veele gevallen , te gedraagen, en hi.rdoor ons misfchien verand woordelijk zc'uden ftellen, in zaaken, in welken wij ligtelijk, zonder een

be-