Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 521 )

vative eigendom van den Hoogleer aar van Rhijn • dat, wel is waar, uwe Vergadering het recht heeft,'over het Locaal zelve te disponeeren, ten dientte van de Commisfie, tot het vervaardigen eener Pharmacopaa Batava, benoemd, maar dat daartegen de Hoogleer aar van Rhijn , als eigenaar der losfe Gereedfchappen , aan zich heeft, het gebruik daarvan, al of niet, afteftaan, en dat in het laatfte geval, hij Profesfor in de onaangenaame noodzaakelijkheid zoude verféeren, om al het gene zijn eigendom is, te moeten'verplaatfen; waardoor alsdan aan het oogmerk der Commisfie'niet zoude worden voldaan, terwijl dezelve verpligt zoude zijn, het benoodigde, tot het vervaardigen der Proeyen, als anderszins, buiten bezwaar van Sudt finantiën, aldaar te. bezorgen.

Daar nu uw Committé, door deskundigen, alverder is onderricht geworden, dat het vervaardigen eener Pharmacopaa Batava, niet anders kan zijn, als eene meerdere Amplificatie te geeven aan het bereiden der Geneesmiddelen, in de Pharmoopaa dmftdodamenfts bekend, en, tot welkers famenftelling, het Laboratorium, boyen hét-Locaal van de Commisfie van Geneesicundig Toevoorzicht, is gebruikt geworden, ook dit Locaal hiertoe zoude voldoende zijn, hoewel de losfe benoodigdheeden ook aldaar ontbreeken ; dat nogthand» met meerder gemak hierin zoude kunnen worden voldaan, alzo, door het gebruiken van dit hatstgemelde -ocaal, geene verhindering hoegenoemd kan worden toejiebragt , dan alleen aan zodanige Proevelinaen . welken buitentijds zich zouden willen aangeeven, tot bet doen van Phartoaceutifchc Examina, waartoe; voor zo ven e uw Committé bewust is, zich, in dit oogenblik, niemand bij Requ=ste heeft aangegeeven.

An daar, door het ontruimen van het Stads Laboratonum Chemicum, de Hoogleeraar van Rhijn, zo in zijne private werkzaamheeden, ais in het jseevtn va» qpenbaare Leslen, merkelijk zoude worden geïnierrurnpeerd, zonder daartoe eene volftrekte noodzakelijkbeid te kunnen bewogen; zo zoude uw Committé van advies zijn, dat uwe Vergadering, den Agent van de NuMonaale Opvoeding der Bataaffche Republiek, bij

Sluiten